|      Εγνατίας 6, Θεσσαλονίκη    2310 521548     info@pedi.gr    |    Φόρμα Επικοινωνίας    |   

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα και έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το μέλος δικαιούται να συμμετέχει στη ζωή του Σωματείου, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα διοίκησης του Σωματείου, να ελέγχει τα όργανα διοίκησης ασκώντας κριτική.

Υποχρεούται δε, να σέβεται και να εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων, να εκδηλώνει ενδιαφέρον για την εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου, να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έγκαιρα και να συμπεριφέρεται έτσι ώστε να προωθείται ο σκοπός του Σωματείου.

Συμπεριφορά μέλους που δυσφημεί το Σωματείο και τον επαγγελματικό κλάδο αποτελεί λόγο διαγραφής του μετά από προηγούμενη εγγραφή απολογία του.

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

logo

Το Σωματείο μας

Eκπροσωπεί εδώ και 20 χρόνια με μεγάλη επιτυχία τον κλάδο σε όλα τα σημαντικά θέματα που μας αφορούν και είναι αρωγός στις εξελίξεις και όχι άλλος ένας παρατηρητής.

Που Βρισκόμαστε

  Εγνατίας 6, Θεσσαλονίκη

  2310 521548

  info@pedi.gr

Φόρμα Επικοινωνίας